Search
Close this search box.

Rrjeti i organizatave Zeri i te Rinjve

Me shume ze per te rinjte

Rreth nesh

Rrjeti i Organizatave "Zëri i të Rinjve" është një organizatë joqeveritare e krijuar më 20 korrik 2018 me mision mobilizimin, integrimin dhe fuqizimin e potencialit rinor nëpërmjet ndërgjegjësimit, informimit, advokimit dhe shërbimet e lobimit në fushën e arsimit, kujdesit, shëndetësisë dhe punësimit. Rrjeti i Organizatave " Zëri i të Rinjve " fillimisht u krijua joformalisht në vitin 2014, me mbështetjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) si pjesë e fushatës globale për përfshirjen e të rinjve në axhendën globale të zhvillimit të qëndrueshëm 2030.

Rrjeti ka krijuar një partneritet të qëndrueshëm me Kombet e Bashkuara në Shqipëri (OKB), nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në fushatat ndërgjegjësuese për OZHQ-të, por për më tepër në zbatimin e ndërhyrjeve për arritjen e OZHQ-ve 3,4,5,6,8,10,11,16, 17, të cilat synojnë shëndetin, arsimin, çështjet e barazisë gjinore, inovacionin, punësimin, promovimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë dhe forcimin e partneriteteve rajonale dhe globale për zhvillim të qëndrueshëm. 

Ky partneritet ndërmjet OKB-së Shqipëri dhe rrjetit synonte të arrinte të rinjtë dhe grupet më vulnerabël për t’u ofruar atyre një mundësi për të aksesuar mjetet, shërbimet dhe aftësitë e duhura për të përmbushur potencialin e tyre të plotë. Rrjeti është një nga dy rrjetet rinore në Shqipëri, por është i vetmi që punon në fushën e shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe riprodhuese. 

Ky rrjet përbëhet nga 21 organizata rinore dhe 2 klube rinore të specializuara në fusha të ndryshme të shëndetit seksual dhe riprodhues, arsimit, shërbimeve sociale dhe shëndetësore, të drejtave të njeriut, punës në komunitet dhe punës me grupet e margjinalizuara dhe më të cenueshme. Organizatat janë rrjetëzuar me njëra-tjetrën, duke zbatuar aktivitete të ndryshme në nivel kombëtar që nga tetori 2014. 

Aktivitetet e realizuara nga ky rrjet kanë nxitur anëtarësimin e organizatave dhe të rinjve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë.

Strukturat

struktura të ndryshme të nivelit të lartë

Rrjeti është i angazhuar në struktura të ndryshme të nivelit të lartë për të rinjtë. Rrjeti po përdor pjesëmarrjen e saj për të mbrojtur të drejtat e të rinjve.

Anëtar i Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile

Anëtar i grupit të punës teknike të Garancisë Rinore

Anëtar i grupit ndërsektorial të Garancisë Rinore

Anëtar i Grupit Rinor të Kombeve të Bashkuara

Anëtar i Këshillit Rinor të Bashkisë Tiranë

Anëtar i Komitetit të Qeverisjes së Hapur

en_USEnglish